ה מ ר כ ז ל ח י נ ו ך ד ו ל ש ו נ י ב י ש ר א ל

                    ה מ ר כ ז    ל ח י נ ו ך    יהודי ערבי    ב י ש ר א ל

 

                                     ע מ ו ת ת      י ד       ב י ד    

 

 

מ א פ י י נ י     ד מ ו תו   של    ב ו ג ר     ביה"ס     ה ד ו- ל ש ו נ י  

                                      

                                     מיפוי עמדות, ערכים, כישורים והתנהגויות רצויים

 

 

 


 

 

            הכרה וקבלה של שונות...

             דו לשוניות                                                                    יחס כבוד לזכויות אדם

               שוויוניות                                                                      פיתוח עולם ידע נרחב

                        חזון  ייחודי                                                     אישיות יצירתית, סקרנית                                         

                                                                    

                            ביקורתיות חברתית                     נאמנות אזרחית

 

                                                

                           

  ש ו ת פ י ם : - צוותים ומנהלים של שני בתי הספר

                                                           "יד ביד", ירושלים

                                                           "הגליל", משגב

                                                            - מנהלי עמותת יד ביד

                                                            - מנחות בתי הספר

 

                                   עריכה:  מזל כספי

                                   עיצוב גרפי: שרה צחר , נילי אדיר

                                   עריכת הלשון: רחל רוקח

 

 

מ ב ו א

 

א.      מ ט ר ו ת   ה מ י פ ו י

 

לאחר שנים אחדות של התנסות ביישום העקרונות המנחים את  העמותה ואת בתיה"ס- הוחלט לאפיין, להבהיר, להגדיר ולמפות את דמות הבוגר של בתיה"ס הדו-לשוניים שבהם מתחנכים ילדים יהודים וערבים במשותף.

 

המיפוי- אפיון ערכיו, עמדותיו, כישוריו והתנהגויותיו של הבוגר בתיה"ס - עשוי

לקדם את המטרות הבאות:

 

- לשקף את המהות הייחודית של בתי הספר ושל העמותה באמצעות אפיוני הבוגר.

 

- להבהיר  את העקרונות ולהעמיק את התפיסות החינוכיות שהעמותה ובתי הספר רוצים לממש בדמות הבוגר.

 

- למקד ולחדד את היכולות, את הכישורים ואת סוגי ההישגים והתוצרים המצופים מהבוגר,  קרי להיות מודעים למטרות  של פיתוח הלומדים.

 

- למקד את התכנון ואת  יישום ההוראה והלמידה בתוצר הרצוי, קרי בדמות הרצויה של הבוגר.

 

- לתרום להצלחת הלומדים בהשגת המטרות, על ידי צמצום הפער בין אידאולוגיה והצהרות על אפיוני הבוגר לבין יישומן הלכה למעשה.

 

- לתרום למקצועיות של המורים על ידי אמוץ שפה ומושגים ההולמים אפיונים ותוצרים של לומדים בתחומים שונים.

 

- לאפשר הליך של בקרה, הן על אפיוני הבוגר  והן על  ההישגים והתוצרים של בתי

הספר, על מנת להסיק מסקנות באשר להבניה מחדש של דמות הבוגר [אם יש צורך] ובאשר לשיפור דרכי היישום הדרושות להשגת ההישגים הנדרשים.

 

 

ב.   ת ה ל י ך       המיפוי

 

1. מאפייני הבוגר  מופו עפ"י מקורות  אלה [ראה בנספח]:

 

- עקרונות ותפיסות של  העמותה

- "אני מאמין" של שני בתי הספר הדו-לשוניים

- עקרונות מעודכנים [משנת תש"ס] של חוק חינוך ממלכתי

- תפיסות ומאפיינים של חינוך לקראת מציאות מורכבת של המאה ה-21.

 

נוסף לאלה יש להתחשב בגורמים הבאים:

- המציאות החיצונית שהבוגר עשוי להתמודד אתה [ בעיות חברתיות כלליות וספציפיות], כמו גם דעות הורים וקהילה

- נקודות ראות של הלומדים על דימוי עצמי נחוץ ורצוי

- ידע מעודכן על מגמות ערכיות [כגון פדגוגיה ביקורתית] ופדגוגיות.

 

2.    מ ה ל ך     ה מ י פ ו י

 

הצוותים של בתי הספר היו שותפים למהלך המיפוי באמצעות שתי סדנאות:

בסדנה הראשונה  נדונו תחילה המאפיינים הקריטיים הרצויים של בוגר בית הספר, על פי השקפותיהן האישיות והמקצועיות של המורות ועל פי  המציאות .

בהמשך צוותי המורות מיפו את אפיוני  הבוגר הרצוי [עמדות, ערכים וכישורים]

על סמך ארבעת המקורות שצוינו לעיל ותוך התייחסות והתחברות אל התוצר של השלב הראשון. 

בעקבות הסדנה הראשונה, שתוצריה תועדו, התבקשו הצוותים לקיים דיון על תוצרי

המיפוי, לקדם וליישם את התפיסה בדבר החשיבות של טיפוח דמות הבוגר בכל נושא ותחום לימודי בבית  הספר, וליישם אותה.

 

 

 

 

 

 

 

מאגר מקורות למאפייני דמות הבוגר – א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


בסדנה השנייה, כעבור חמישה חודשים, שיתפו נציגי בתי הספר זה את זה:

הם תיארו את השלב  הראשון של התנסותם לפתח אפיונים של דמות הבוגר באמצעות נושא לימודי ומשימות שניתנו לתלמידים.

בהמשך המורות מיפו מחדש את אפיוני הבוגר שגובשו בסדנה הראשונה באופן כללי,

כדי להפיק אפיונים ספציפיים: עמדות, ערכים, כישורים והתנהגויות.

תוצרי הסדנה [ראו להלן] גובשו כדלהלן:

א. המטרות והמסרים שהוצעו במקורות  השונים לפיתוח הבוגר הרצוי .

ב. המאפיינים [עמדות, ערכים, כישורים, התנהגויות] הנדרשים להשגת המטרות והמסרים.

        מיפוי מאפייני דמות הבוגר

 

 

 

 


         

 

                            מאפיינים ספציפיים                                              מאפיינים משותפים

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


הערות:

1.  המטרות והמסרים שהוצעו חופפים לעיתים אלה את אלה , אך חשוב להביא את הנוסחים השונים.

2. המטרות, המסרים והמאפיינים מופו לאור צרכים משותפים של כל ילדי המערכת וצרכים ספציפיים של בתי הספר הד-לשוניים, אך ברור כי תוך כדי פיתוח ויישום תתרחש אינטראקציה מתמדת בין הצרכים השונים.

3. חלק מן המסרים והמאפיינים הספציפיים המשותפים לכלל המערכת נרשמו ב"מאגר" הספציפי משום שהם הכרחיים במיוחד לבתיה"ס הדו-לשוניים. כמו כן, במיפוי המאפיינים המשותפים לא חזרנו על אלה שהוזכרו במאפיינים הספציפיים.

4. בשלב זה נוסחו המאפיינים בצורה כללית, אך במשך הזמן ימפו בתי הספר גם מרכיבים משניים, לפי הצורך.

 

ג.   נ י צ ו ל   ה מ י פ ו י    ש ל    מ א פ י י נ י    ה ב ו ג ר    ו ת ר ו מ ת ם  

 

המטרה המרכזית של המיפוי היא לנצל את מאפייני הבוגר להגברת ההישגים של הלומדים, כך שישקפו בצורה מרבית את יעדי העמותה ובתיה"ס, את יעדי מערכת החינוך ואת היעדים שיכשירו אותם לקראת המציאות המורכבת של המאה ה-21.

אפשר לעשות זאת בדרכים המוצעות להלן. כל צוות וכל מורה ינצל את ההצעות

בהתאם לנסיבות המקומיות, יפרש אותן ויעבד אותן ואף יוסיף עליהן משלו.

אחד התנאים המרכזיים להצלחה: לראות במהלך של פיתוח הבוגר חלק אינטגרלי

מן התחומים והנושאים הנלמדים בבתי הספר, וליצור קשר בין התחום או הנושא הנלמד לבין האיכויות השונות של תפקוד הלומד. ואלה ההצעות לניצול המיפוי:

 

1. להעמיק את ההכרה עם המסרים והמאפיינים של המיפוי בתחומים השונים באמצעות למידה משותפת ולמידה אישית. תוך כדי כך יובהרו המושגים והתהליכים המרכזיים המובאים במיפוי, יפורטו ויודגמו לפי הצורך ויקושרו למציאות הכיתתית, המוסדית והקהילתית. תהליך זה יסייע לכל מורה לבחור את המאפיינים ולהתאימם למטרות הספציפיות של הנושאים, התחומים והשיעורים, ולשפר את יישומם.

 

.2 להבהיר באמצעות המאפיינים את היעדים של העמותה, של בתי הספר , של משרד החינוך ועוד.

תוך כדי כך אפשר לבקר את המאפיינים בתחומים השונים, ובהתאם לצורך להבנות מחדש את אפיוני הבוגר וכן לפרט  מרכיבים משניים של מאפיינים שונים. אחד התוצרים הצפויים: ניסוח מדיניות מוסדית על דמות הבוגר.

 

.3 לחדד את המודעות של הצוות כי אפשר לפתח את דמות הבוגר באמצעות כל תחום וכל נושא המופעל בביה"ס, וכי בכל מצב של למידה בכיתה אנו מפתחים עמדות, ערכים, כישורים והתנהגויות התורמים לפיתוח הלומד, בהתאם  למטרות של הנושא הספציפי העומד על  הפרק.

מכאן שלמודעות של  מורות לפיתוח מאפייני הבוגר יש השלכה על  המטרות של עיבוד הנושא ועל הדרכים ליישומן, על ההכנות לקראת השיעור [מה רוצים לפתח], על ההדגמות וההסברים לתהליכים מורכבים, על ההתנסויות המוצעות ללומד [האם הן מסייעות לפיתוחו] ועל איכות התוצר [האם השגנו את המטרות].

 

4. לקיים מדי פעם הערכת מצב - קולקטיבית וכיתתית - על איכות  היישום של מאפייני הבוגר, כדי לגלות את הפער בין המישור האידאלי [הרצוי] לבין המישור הריאלי [המצוי], לזהות את הבעיות [בלמידה, בהוראה, בחומרי למידה וכד'] ולהתאים אמצעים לסגירת הפערים ולשיפור  התהליכים.

אמצעי יעיל לאיתור פערים הנו ניתוח התוצרים של הלומדים בהשוואה למטרות, וגילוי אופי החולשות ומקורן כדי לדעת היכן לשפר.

 

5. לאתר, ללמוד ולהתאים אמצעים והתנסויות מגוונים לפיתוח הלומדים, לאור המאפיינים שהוצעו בתחומים שונים, ולפתח סביבת למידה יעילה.  בכל אלה יש לשים דגש על איכות הקשר בין שלושה  מרכיבים: א. התוכן והמטרה של פיתוח הלומד ב. ב.האמצעים  וההתנסויות המוצעות ג. התוצרים שהתקבלו.

 

6 להפעיל את התהליכים הנ"ל כדי להשביח את המקצועיות של המורות. ההשבחה תבוא לידי ביטוי באימוץ משמעותי של יעדים ומטרות, בזיהוי תכנים מהותיים, בניסוח משימות מורכבות ובהתאמת אמצעים,בהערכה ובזיהוי בעיות של לומדים ושל מורים, בשיפור היישום באמצעות בחירה של חלופות יעילות יותר ועוד.

המקצועיות של  המורות תשתפר מדי שנה- ככל שהן תתמקדנה בשיפורים ספציפיים בלמידה ובהוראה כתוצאה מהערכת מצב, ככל שתגבר ותשתפר הלמידה הקולקטיבית והעברת הידע ביניהן, וככל שתשתפר המוטיבציה והיכולת שלהן לתעד מהלכים  ולקיים רפלקציה על אודותם  וליצור בנק ידע יעיל בביה"ס.

כל אלה עשויים לתרום לדימוי משותף של צוות ביה"ס שיחזק את השותפות ואת ההתלכדות ויעניק אנרגיה לשיפור מתמיד.

7. לפתח את האיכות ואת ההישגים של התלמידים לאור מאפייני הבוגר. אחד התנאים ההכרחיים לכך: פיתוח מודעות וידע של הלומדים על המטרות והאמצעים של פיתוח המאפיינים ועל היכולות הנדרשות מהם, וזאת כדי להגביר עניין, מוטיבציה ושותפות פעילה שלהם באשר ליעדים, למשימות המורכבות ולאיכות ביצוען ולתוצרים המצופים. המטרה - לפתח כושר למכוונות עצמית.

8. לעודד את אנשי הקהילה ואת ההורים להגיב למאפיינים ולהיות שותפים – בכל בי"ס

בהתאם להשקפותיו- לאידאולוגיה שברקע המאפיינים, לקשיים הניצבים בדרך

ולאמצעים להתגבר עליהם.

 

ניצול המיפוי לצורך פיתוח אפיוני הלומדים ייעשה תוך כדי הסתייעות במקורות ששימשו נקודת מוצא למיפוי [מדיניות העמותה והמשרד, חזונות בתיה"ס ועקרונות של לומד

עדכני] ובמקורות נוספים שצוינו במהלך הדיונים, כגון: תדפיס על פדגוגיה ביקורתית,

מאמר ומצגת על רב-תרבותיות, תדפיס על תכנון לימודים, תדפיס על בי"ס כסוכן שינוי,

מקורות שונים על זהות ערבית, יהודית ואזרחית, ומקורות אחרים המצויים בבתיה"ס.

 

ד.   ת ו צ ר י ם    ב י ת   ס פ ר י י ם   צ פ ו י י ם    ב ה מ ש ך 

 

בעקבות הלמידה וההתנסויות בבתי הספר, כתוצאה מפיתוח מאפייני הבוגר, יתקבלו

תוצרים מגוונים אשר ישמשו נקודת מוצא לשיפור מתמשך.  ביניהם:

 

1. גילוי תובנות חדשות [פרשנות, עיבוי, מיפוי מחודש] על אפיוני הבוגרים , על דרכי היישום ועל הערכת התוצרים הרצויים בתחומים השונים. התוצאה: שיפור המדיניות המוסדית על דמות הבוגר. התובנות עשויות להשפיע על ניסוח מחודש של היעדים ועל מיפוי של מרכיבים משניים במאפיינים.

 

2. זיהוי בעיות תוך כדי פיתוח אפיוני בוגרים וזיהוי החלופות  שהוצעו כפתרון [דרכי למידה-הוראה, חומרי למידה, דרכי הערכה וכד'].

 

3. תיעוד של התוצרים המגונים שיתקבלו בעקבות ההתנסויות בפיתוח אפיוני הבוגרים בכיתות , כגון: נושאים לימודיים, תכנים גרעיניים [מושגים, ערכים, כישורים, התנהגויות וכד'], סוגי משימות  מורכבות, מהלכים ש"חתכו" בין מקצועות, תוצרים של לומדים המשקפים אינטראקציה בין תוכן מורכב לבין כישורים ב"סדר גבוה", ורפלקציה של הלומדים על התוצרים.

 

 

4. תיעוד של תהליכי התמקצעות [פיתוח השתלמות מוסדית, תהליכי הערכה והסקת מסקנות וכד'] ושל רפלקציה של המורות על פיתוח מאפייני הבוגר.

 

5. תיעוד של תהליכים המשקפים שותפות של  הורים ואנשי קהילה.

 

מ י פ ו י   ש ל     מ א פ י י נ י       ד מ ו ת      ה ב ו ג ר

 

א. 1       מסרים   ומטרות    ספציפיים  לבתי   ספר   דו-לשוניים   

 

1. הכרה וקבלה של השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של כל

סוג אוכלוסייה בישראל.  המשמעויות :

- הכרה וידע של תרבויות - ערבית ויהודית - כולל חשיפה לצרכים של העם האחר.

- פיתוח רגישות, אכפתיות, הבנת הזולת. גילוי סובלנות לביטויים שונים של התנהגות, תרבות וחשיבה.

- התחנכות לשוויון ולדמוקרטיה.

- הכשרה לחיים עתידיים: שוויון וכבוד הדדי, חיים פלורליסטיים, דו שיח ללא עוינות.

 

2.פיתוח והפעלה של ד-לשוניות כבסיס לשוויון, לדיאלוג ולהיכרות מעמיקה ומתמשכת [עיינו בפירוט עקרונות של העמותה בתחום זה].

 

3. מתן הזדמנות להפגשת  האוכלוסיות על בסיס שוויוני ולהיכרות הדדית באמצעות ידיעת השפות והתרבויות, אך תוך חיזוק הזהות האישית והלאומית. המשמעויות:

- להתנסות וללמוד יחד באופן טבעי, להתמודד עם עושר תרבותי תוך מתן כבוד הן למשותף והן לשונה.

- לפתח היבטים חברתיים, לעצב גישות שוויוניות, כבוד וסובלנות בין מורים למורים,

בין תלמידים לתלמידים ובין מורים ללומדים, תוך התמודדות עם פתרון בעיות.

 

4. טיפוח ערכים חברתיים, תרבותיים ולאומיים [עיינו בעקרונות העמותה בתחום זה].

המשמעויות:

- פיתוח ערכים של זהות ערבית , זהות יהודית וזהות ישראלית.

- פיתוח ערכים של  אזרחות דמוקרטית על כל המשתמע מכך.

- הכשרה למעורבות חברתית ולנקיטת עמדות מוסריות.

 

5. ייחוס החזון הבית-ספרי להקשר הערבי-יהודי ולהקשר האזרחי המשותף.

המשמעויות:

- חיזוק הקשר של הלומדים למציאות הסובבת כדי לא להישאר ב"בועה" הבית- ספרית, והכשרתם להיות במגע עם מציאות חיצונית ולהתמודד עמה.

-הבנת המורכבות של הבעיות ובירור הדילמות במציאות היהודית-ערבית.

 

6. השקעה בפיתוח זהות יציבה של לומד כדי שיוכל לקבל ביקורת ולבטא ביקורת, ובמקביל - להעלות את הדימוי העצמי שלו ולתגבר את יכולתו להתבטא בבטחה ובחופשיות.

7. חינוך לביקורתיות מחד-גיסא, ולתגבור המוטיבציה והרצון לחולל שינוי בעתיד מאידך-גיסא.

 

מסרים ומטרות ספציפיים

טיפוח ערכים אישיים ולאומיים

 

 

 

ב.1   מאפיינים נדרשים להשגת המסרים והמטרות הספציפיים לבתי"ס דו- לשוניים

 

פ י ת וח   ע מ ד ו ת

- נקיטת עמדות חיוביות בקשר לשוויוניות בין יהודים וערבים

- נקיטת עמדות שוויוניות בקשר לשתי השפות

- פיתוח עמדות של קבלה וכבוד הדדי

- פיתוח עמדות חיוביות כלפי אפשרויות של שינוי חברתי משמעותי

- פיתוח עמדות חיוביות כלפי הצורך בגיוון ההוראה לפיתוח ערכים.

פ י ת ו ח    ע ר כ י ם

- פיתוח ואימוץ ערכים של קבלה, אחווה ואכפתיות

- פיתוח ואימוץ ערכים של מוסריות ויושר כלפי אוכלוסיות מיעוטים

- פיתוח ואימוץ ערכים אישיים ולאומיים תוך בחינת הזיקה ההדדית ביניהם

- פיתוח ואימוץ ערכים של כבוד כלפי מגוון תרבותי ותרומתו לעיצוב חברתי.

פ י ת ו ח    כ י ש ו ר י ם   ו י כ ו ל ו ת

- פיתוח  כישורים ויכולות לזהות בעיות רלוונטיות, למיינן, להגדירן ולאבחן את סיבותיהן,  וכן להציע דרכים חלופיות ואמצעים יצירתיים לפתרונן

- פיתוח כישורים ויכולות לקיים דיאלוג פורה ומקדם בין שתי האוכלוסיות

- פיתוח כישורים ויכולות להתמודד עם עמדות מנוגדות, להיות במיעוט ולעמוד נגד הזרם

- פיתוח כישורים לאקטואליה, לזיהוי קשרים ולהבחנה בין פנים וחוץ

- פיתוח כישורים ויכולות לבקר ברגישות את ההיסטוריה האישית והקולקטיבית של שתי האוכלוסיות

- פיתוח  כישורי מנהיגות

- פיתוח כישורים ויכולות לנצל את המחשב  והטכנולוגיה לכל הנ"ל .

פ י תו ח    ו י י ש ו ם    ה ת נ ה ג ו י ו ת

- פיתוח התנהגויות  הנדרשות לחיים בצוותא, תוך הפגנת נכונות ומוטיבציה להיכרות הדדית ולמתן כבוד לאחר

- פיתוח  והפגנת מאמצים והתנהגויות ללמידה של השפה והתרבות של האחר, תוך התנהגות מעריכה אך גם ביקורתית כלפי תרבותך

- פיתוח  והפגנת רגישות כלפי הזולת והאחר,  כולל שמחה להצלחתו

-פיתוח התנהגות רלוונטית בהקשר האישי והחברתי

-פיתוח התנהגויות ההולמות חיים פלורליסטיים על  כל המשתמע מהם

- פיתוח יכולת ואומץ להנהגה בהקשר של התחברות, מוביליות ושינוי.

 

מאפייני דמות בוגר ספציפיים

 

 

 

 

 

 
א.2   מ ס ר י ם    ו מ ט ר ו ת   מ ש ו ת פ י ם  ל כ ל ל   י ל ד י    י ש ר א ל 

 

1. גילוי יחס של כבוד לזכויות אדם, לחירויות יסוד, לערכים דמוקרטיים,  לשמירה על החוק. המשמעויות:

- התחנכות לאימוץ תפיסות אנושיות כלליות: מוסריות, יושר, אחווה ואכפתיות

- התחנכות לקבלת אחריות

- פיתוח זהות אישית, לאומית ודמוקרטית

- חתירה מתמדת לשלום

- התחנכות לפעילות חברתית בביה"ס ובקהילה

- אכפתיות לאיכות הסביבה ופעילות בתחום זה.

 

2. התחנכות לאהבת העם והארץ, לנאמנות אזרחית למדינה, לכיבוד המורשת, הזהות,

התרבות והלשון

 

3.פיתוח של  עולם ידע נרחב במקביל לפיתוח של מיומנויות יסוד והישגים לימודיים. המשמעויות:

- מחויבות לתכנית הליבה שקבע משרד החינוך בתחומי הדעת  והמדע השונים ומחויבות לאשכולות המקצועות

- חשיפה ליצירה האנושית לסוגיה ולצורותיה

- חשיפה למגוון של מקורות ידע ולשימוש בהם, כולל מקורות דיגיטליים.

 

4. פיתוח האישיות בכיוונים של מחשבה עצמאית ,סקרנות, יוזמה, ערנות לחידושים ויצירתיות. המשמעויות:

- פיתוח סקרנות אינטלקטואלית, חשיבה עצמאית  ודרכי תקשורת.

- פיתוח לומד עצמאי: שאילת שאלות, עיבוד מידע, הסקת מסקנות, גילוי יוזמה, מכוונות עצמית.

- פיתוח אשכולות של כישורים מורכבים: התמודדות עם קונפליקטים,  הפעלת שיפוט וביקורת, פיתוח החשיבה [מיון,זיהוי קשרים, פתרון בעיות, הסקת מסקנות, הכללה וכו'], מיומנויות לומד עצמאי, ניהול משאבים ועוד

- מתן לגיטימציה לפרשנויות שונות של סיטואציות חברתיות דומות.

5. הכנת הלומד לפעול בעולם דינמי  ומשתנה, כולל עידוד לשנות ולהשפיע על הדורות הבאים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב.2  מ א פ י י נ י ם  נ ד ר ש י ם  ל ה ש ג ת  ה מ ס ר י ם  ו ה מ ט ר ו ת   ה מ ש ו ת פ ו ת

 

פ י ת ו ח    ע מ ד ו ת

- פיתוח עמדות כלפי כל הקשרים האנושיים והאזרחיים שהוזכרו במסרים

- פיתוח מוטיבציה ואמביציה להצלחה עצמית

- פיתוח מוטיבציה להצלחה אקדמית

- פיתוח דחף ונכונות להצגת עמדות.

פ י ת ו ח     ע ר כ י ם

- פיתוח ואימוץ ערכים של כבוד לזכויות אדם ולחירויות יסוד

- פיתוח ואימוץ ערכים של מוסריות, יושר ואחריות.

- פיתוח ואימוץ ערכים של נאמנות וכבוד למורשת, לזהות הלאומית וללשון

- פיתוח ואימוץ ערכים של כבוד והערכה לדעת, לידע ולכישורי למידה

- פיתוח ואימוץ ערכים של מחויבות לשינוי.

פ י ת ו ח    כ י ש ו ר י ם

- פיתוח כישורי הבנה למהלכים היסטוריים

- פיתוח כישורים אינטלקטואליים, רגשיים וחברתיים

- פיתוח כישורים להתפתחות אישית תוך כדי הפעלת רפלקציה

- פיתוח אשכולות של כישורים  הנדרשים להשגת הישגים אקדמיים

- פיתוח כישורים לשותפות בתהליך הלמידה

- פיתוח כישורים לסובלנות ולעזרה הדדית

- פיתוח כישורים ויכולות לניצול אמצעים טכנולוגיים מגוונים.

פ י ת ו ח  ו י י ש ו ם  ה ת נ ה ג ו י ו ת

- פיתוח התנהגויות המפגינות אמפתיה לזולת ועזרה הדדית

- פיתוח התנהגות התורמת להצלחת הקבוצה והקולקטיב ולערבות הדדית

-פיתוח התנהגות של הידברות והנהגת שינוי

-פיתוח התנהגויות המשקפות אינטלקטואליות, חשיבה גבוהה, תקשורת ופתרון בעיות.

 

 

 

 

 

 מאפייני דמות בוגר משותפים