מודל הוראה ב' –מורה ערבייה בכיתה מעורבת.

במודל הוראה זה מורה ערביה, השולטת בשפה הערבית ובשפה העברית, אחראית על תכנון וביצוע יחידות הלימוד. המורה מלמדת כיתה דו-לשונית, ילדים ערבים ויהודים יחד, ללא שותפה יהודיה. השיעורים המתקיימים בדרך כלל על-פי מודל זה הם השיעורים המקצועיים והם תלויי מורה. כיום נלמדים המקצועות הבאים על-פי מודל זה: מדעים, אנגלית, הנדסה ומתמטיקה ביסודי וגיאוגרפיה בחטיבת הביניים. היותה של המורה דו-לשונית מאפשרת לה לנהל את השיעור בשתי השפות.

תכנון:

-         המורות המקצועיות תעבודנה בצוותים דו לשוניים לפי נושאי הלימוד למשל, צוות מתמטיקה, צוות מדעים, צוות שפה וספרות, צוות היסטוריה ואזרחות. העבודה בצוותים משותפים תסייע למורות באופן טכני (הכנת חומרי למידה) אך גם תתרום להרחבת אופקיהן ביחס לתרבות השנייה. לצוותים אלו יינתן זמן לעבודה משותפת.

-         המורה תתעד את תכנון השיעור.

-         המורה תבנה את השיעורים כך ששתי התרבויות על מגוון זוויות הראיה שבהן יבואו לידי ביטוי. בנוסף, עולמם החוויתי והרגשי של כלל הילדים יודגש בשיעורים.

-         המורה תכיר ותשלוט במושגים המרכזיים של השיעורים בשתי השפות, ערבית ועברית.

-         המורה תכין טכסטים בעלי תוכן דומה בשתי השפות. כיצד? המורות ידאגו לכך שיהיו ספרי לימוד מקבילים בתוכנם בערבית ובעברית. במידה ואפשרות זו אינה מעשית, תעבוד המורה הערבייה עם המורה היהודייה שבצוות המקצועי שלה בהכנת החומרים הדו-לשוניים.

-         הטכסטים יהיו חד לשוניים, אין לשלב את שתי השפות באותו טכסט.

-         בשיעורים ישולבו מגוון דרכי הוראה: אישית, זוגית, קבוצתית כך שיינתן מענה למורכבות ולהטרוגניות של הכיתה.

-         המורה תקפיד להכין אמצעי ההמחשה וחומרי הוראה בשתי השפות באופן מאוזן.

-         הסביבה הלימודית תתוכנן כך שהמושגים המרכזיים בשתי השפות ישולבו בה באופן שוויוני ומשמעותי.

מהלך השיעור:

-         הוראות ניהול כיתה  בערבית.

-         לאור המלצות דו"ח דו-לשוניות 2007 המורות הערביות תשתמשנה בשתי השפות.

-         המורה תקפיד להשתמש במושגים בשתי השפות, ואפילו עדיף ברב המקרים להשתמש במושגים בערבית במטרה לחזק את הערבית כשפה שנייה.

-         שאלות על הלוח: בכיתות א-ג ייכתבו השאלות בשתי השפות על הלוח במקביל. התלמידים יעתיקו את רק את השאלות הכתובות בשפת האם  שלהם. החל מכיתה ד' ייכתבו השאלות על הלוח בשתי השפות לסירוגין.

-         המורה תשתדל שלא לתרגם במהלך השיעור. במידה שההסברים שלה בערבית אינם ברורים מספיק היא תיעזר בחומרי המחשה שונים כגון כרטיסיות עבודה, תמונות, שפת גוף, או שהיא תיעזר באחד התלמידים כך שיסביר את דבריה באופן פשוט יותר.

-         עבודה במגוון דרכי הוראה כדי לענות על המורכות וההטרוגניות של הכיתה.

-         הילדים יקבלו טכסטים כל אחד בשפת האם שלו (דפי מידע, דפי עבודה, מבחנים).

-         התלמידים יכתבו בשפת האם שלהם (מטלות יומיומיות, עבודות חקר, יומנים, מבחנים).

-         התלמידים יבחרו באיזו שפה לדבר במהלך השיעור. על המורות לעודד את התלמידים היהודים להתבטא בשפה שנייה.

-         המורה תעודד את הילדים לעזור אחד לשני מבחינת תכנים ומבחינת שפה.

-         המורה תזמן אפשרויות של שיתוף פעולה בתהליכי הלמידה בין התלמידים היהודים לתלמידים הערבים (החלוקה לקבוצות ושיתופי הפעולה יכולים להיות על בסיס של תחומי עניין משותפים, למשל ולאו דווקא על החלוקה 'יהודים' 'ערבים'.)

לאחר השיעור:

- רפלקציה על כל יחידת לימוד (האם הטכסטים ענו על מגוון הרמות של התלמידים בכיתה, האם המושגים המרכזיים הוטמעו בשתי השפות, האם כל התכנים הועברו לפי התכנון, האם שלבי השיעורים בוצעו כמתוכנן

המלצות:

-         המורות המקצועיות יבנו תוכנית שנתית ובמסגרתה יציינו את נקודות החיבור עם המקצועות האחרים, כך שיתאפשרו חיבורים בין המקצועות השונים במהלך השנה על-מנת לעודד למידה אינטגרטיבית. למשל במסגרת שיעורי נושא על סביבת הים התיכון ניתן להתייחס לכך גם בשיעורי אמנות, אנגלית ושפה.

-         המורות המקצועיות יהיו בקשר שוטף עם מורות השפה השנייה וייעזרו בהן על-מנת לעשות הטרמה לטכסטים שיילמדו בשיעורים המקצועיים.

-         חובת תיעוד של השיעורים לשימוש עתידי ( מאגר של טכסטים, תכנון היחידה, רפלקציה, חומרי עזר).

-         המורה הערבייה תשתמש בשתי השפות באופן שווה בשאיפה שבעתיד היא תשתמש באחוזים גבוהים יותר בערבית.

-         המורות יקפידו בזמן שהן נותנות הוראות לעבודה בקבוצות בכיתה, להשתמש במונחים שלא מדגישים את החלוקה על בסיס 'ערבים' 'יהודים'.

-         המורות יקפידו לא להשתמש בעצמן, ושהתלמידים לא ישתמשו, בהכללות על בסיס לאומי לדוגמה: "כל התלמידים היהודים צועקים במהלך השיעור." עדיף להשתמש בשמות ספציפיים ולהבהיר שהתופעה היא תלוית אישיות ולא קשורה לקבוצה החברתית-לאומית.