homepage
נווט למעלה
כניסה
מדינת ישראל מתמודדת עם קונפליקט מזרח תיכוני מתמשך, ובשנתיים האחרונות חיים כל אזרחיה, יהודים וערבים כאחד, תחת אלימות מתמשכת ומתחדשת.
אף שהמאבק הוא בראש ובראשונה בין ישראל לערבים הפלשתינאים מהגדה המערבית ומרצועת עזה, הרי שהוא משפיע באופן רציני על היחסים בין הרוב היהודי והמיעוט הערבי. הללו, חיים, ברוב המקרים חיים בקהילות נפרדות, ילדיהם לומדים בבתי ספר נפרדים ומקיימים ביניהם קשר מועט ואינטראקציה מזערית.
לבד מכמה דוגמאות שוליות, אין לילדים יהודים וערבים בישראל הזדמנות להיפגש, ולא ללמוד יחד את השפה ואת התרבות אלו של אלו.
בתי הספר של "יד ביד" הם צעד ענק לקראת הגדרה מחודשת של היחסים בין ערבים ויהודים בישראל. הם דו-לשוניים לחלוטין והילדים הלומדים בהם לומדים לדבר, לקרוא ולכתוב בשתי השפות, עברית וערבית.